Exchanges / Returns

אספקת פריטים:

1. הפריטים הנרכשים באתר יסופקו בכפוף לכך שפרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה ע”י חברת כרטיס האשראי.

2. הפריטים יסופקו במדינת ישראל בלבד, בהתאם לכתובת שהוקלדה ע”י המשתמש.

3. הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע”י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה: דואר רשום או דואר שליחים.

4. בגין אספקת הפריטים בדואר שליחים יגבו דמי משלוח אשר יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה.

5. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכדומה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש לתיאום אספקה מחודשת.

6. זמני אספקת הפריטים תיעשה בהתאם להנחיות חברות הדואר המשלחות והמשתמש יהיה כפוף ומחויב אליהם. במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד (א’-ה’ לא כולל ימי ו’, שבת ימי חג וערבי חג) .

7. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות הדואר והשילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.

8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה או להציג ת.ז ו/או כרטיס אשראי.

9. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה טעות סופר או שגיאת קולמוס באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה.

במידה ומוצר נשלח בשיטת דואר רשום ולא נאסף ע”י הלקוחה לאחר שתי הודעות מסניף הדואר, תחוייב הלקוחה בעלות משלוח נוסף (עלות משלוח החבילה דרך הדואר, 15 ש”ח)

ביטול עסקה:

10. ביטול עסקה יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן:”החוק”).

11. הביטול יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום מיום קבלת הפריטים או מיום קבלת מסמך אודות ההזמנה (הכולל פרטים על העסקה ומידע על הפריט) לפי המאוחר מבינהם.

12.על מנת לבטל הזמנה יש לפנות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני shop@streetchicgeek.com.

13. בעת ביטול עסקה ינוכו דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה ע”פ חוק.

14. במקרה בו הפריטים כבר נשלחו ע”י הנהלת האתר לכתובתו של המשתמש, אזי עלות משלוח הפריטים חזרה למשרדי הנהלת האתר יהיו על חשבונו של המשתמש המבטל את העסקה, וביטול ההזמנה יהא בכפוף להחזרת הפריטים עם התוויות המקוריות, באריזתם המקורית ללא כל פגם ו/או כתם ו/או נזק ו/או קרע מכל סוג שהוא.

15. החזרת הפריטים תיעשה בתיאום מראש מול הנהלת האתר והזיכוי החלקי שיופק למשתמש יבוצע רק עם קבלת הפריטים חזרה באריזתם המקורית ללא כל נזק או פגם.

16. בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם מבלי לגרוע באמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, לרבות אך לא רק, מקרה בו המשתמש ייאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר במקום אחר.

17. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה בכל עת וככל שיראה לה לנכון, לרבות מקרה בו המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או הפר את תנאי השימוש של האתר ו/או מסר פרטים אישיים כוזבים ו/או ביצע פעולה או מעשה שיש בו כדי לפגוע בתקינותו, תדמיתו או פעילותו התקינה של האפליקציה ו/או מקרה בו נפלה טעות סופר, שגיאת קולמוס או כל טעות אחרת בפרטי תיאור המוצר, מחירו, עלויות ודמי משלוח וכדומה.

מדיניות החזרת מוצרים

פריט פגום:

18. באחריות המשתמש לבדוק מיד עם קבלת הפריט כי הפריט אינו פגום או אינו שונה מהפריט שהוזמן. במידה והפריט פגום או שונה והמשתמש מעוניין להחזירו מבלי לקבל פריט חלופי, אזי, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני של הנהלת האתר. על הלקוח ובאחריותו לדווח על כל בעיה בפריט תוך 24 שעות מהרגע בו קיבל את המוצר. במידה והלקוח לא דיווח על בעיה, הנהלת האתר רשאית להחליט ע”פ שיקול דעת האם לזכות את הלקוח.

19. החזרת פריטים פגומים תיעשה על חשבון האתר ולאחר תיאום בכתובת הדואר האלקטרוני עם שירות הלקוחות. העסקה תבוטל והמשתמש יזוכה בגובה סכום ההזמנה תוך 14 ימי עסקים מיום הודעת המשתמש על רצונו לבטל את העסקה ובכפוף למניין הימים המצוין לעיל. אם העסקה בוצעה בתשלומים, הזיכוי יהא גם הוא בתשלומים.

פריט שלא מצא חן בעיני המשתמש:

20. במידה והמשתמש מעוניין בקבלת פריט חלופי במקום הפריט שהוזמן בשל העובדה כי לא מצא חן בעיניו או לשם החלפת מידה, על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדואר האלקטרונית  ולהודיע על רצונו להחליף את הפריט. עלות משלוח החזרת הפריט במקרה זה תהיה על חשבון האתר.

21. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל פריט חילופי, באפשרותו לבטל עסקה ולקבל זיכוי ולפעול על פי מניין הימים ובהתאם להנחיות הקבועות בעניין ביטול עסקה.